XVI Sesja Rady Dzielnicy Jasień

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 12. stycznia 2021 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Rady z działań od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
5. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie konsultowania projektu budżetu Rady Dzielnicy. Temat zreferuje Zastępca Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Jasień – Kamil Ziętara.
6. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
7. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
8. Zakończenie obrad.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Sesja Rady Dzielnicy Jasień odbędzie się na platformie Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83760397895

Tomasz Torcz
Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

– Protokół z XVI sesji Rady Dzielnicy Jasień