VII sesja Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, dnia 24 listopada 2019 r.

Na podstawie §18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady VII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 3. grudnia 2019 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady, w Gdańsku-Jasieniu ul. Leszczynowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo dzielnicy Jasień.

4. Przyjęcie UCHWAŁY stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Radnej.

5. Wniosek o wysłanie listu intencyjnego do firmy Domesta w kwestii współpracy przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Leszczynowej.

6. Podsumowanie działalności Rady w 2019 roku.

7. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.

8. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Tomasz Torcz, Radny Dzielnicy Jasień