IX SESJA RADY DZIELNICY JASIEŃ

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady IX sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 11. lutego 2020 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady, w Gdańsku-Jasieniu ul. Leszczynowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie przeznaczenie środków finansowych.
4. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
5. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Tomasz Torcz