XVII Sesja Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, dnia 2. lutego 2021 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 09. lutego 2021 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Rady z działań od ostatniej sesji.
4. Dyskusja nad propozycjami do Budżetu Dzielnicy Jasień.
5. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
6. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Do sesji można dołączyć pod adresem Zoom.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Tomasz Torcz